sygnet

PROJEKT

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Sztuka Uczy ‒ Pomaga

Instytut Edukacji Artystycznej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie zaprasza do udziału w konferencji 23-24 listopada 2023, w siedzibie Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, ul. Szczęśliwicka 40.

Konferencja odbędzie się stacjonarnie. Wykłady, warsztaty, sesja posterowa oraz wystawy towarzyszące odbędą się w siedzibie APS w Warszawie i zaprzyjaźnionych galeriach. Wystąpienia plenarne przewidziane są w języku polskim i angielskim. Warsztaty oraz sesje równoległe w języku polskim lub angielskim.

Wyzwania współczesnego świata stawiają nas w obliczu stałej konieczności przypominania roli sztuki i upominania się o jej obecność w przestrzeni społecznej jako ważnego medium komunikacji, wyrażania siebie, spoiwa łączącego różnorodne środowiska, środka pozwalającego wybrzmieć niesłyszalnym.

Potrzebne jest przypomnienie i aktualizacja narzędzi i koncepcji edukacji artystycznej oraz wypracowanie nowych metod w nieustannie zmieniających się realiach. Stawiamy przed sobą zadanie opracowania i uprzystępnienia katalogu dobrych praktyk w zakresie sztuki i edukacji artystycznej.

Od wielu lat środowisko twórców, pedagogów artystycznych i pracowników kultury łączy wspólne przekonanie o istotnej roli jaką powinna odgrywać sztuka w procesie wychowania i kształcenia. Podejmowane przez kolejne pokolenia działania lokujące nauczanie sztuki we właściwym dla niej miejscu nie przynoszą zadowalających efektów. Kolejny raz podejmujemy próbę konsolidacji środowiska twórców, pedagogów i uczestników działań artystycznych. Projekt zakłada współpracę rozmaitych środowisk, dla których sztuka i twórczość artystyczna są istotnymi nośnikami wartości.

Obszary badawcze:

• edukacja przez sztukę – edukacja artystyczna związana z zagadnieniami narzędzi i metod twórczych, dedykowana twórczości artystycznej i warsztatowi sztuki z przygotowaniem do czynnej aktywności artystycznej,

• edukacja do sztuki – edukacja i wychowanie dla sztuki obejmujące nauczanie o sztuce w szkole, w placówkach kultury, w środowiskach nieformalnych oraz misja przygotowania do odbioru sztuki i uczestnictwa w kulturze,

• sztuka jako narzędzie zmiany społecznej – edukacja wrażliwości społecznej, tworzenie narzędzi komunikacji i wspomagania rozwoju, zachowanie dobrostanu zawierające się w takich obszarach jak: świadomość kulturowa, kształtowanie świata wartości, projektowanie dedykowane osobom z niepełnosprawnością, arteterapia, uprzystępnienie narzędzi sztuki, holistyczna koncepcja poznania i doświadczania, wychowanie do postawy krytycznej. 

międzynarodowa konferencja naukowa
SZTUKA UCZY – POMAGA
23-24/11/23
Instytut Edukacji Artystycznej
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Szczęśliwicka 40 Warszawa
+48 22 419 18 01  
sup@aps.edu.pl