sygnet

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Komitet Organizacyjny Konferencji Sztuka Uczy Pomaga organizowanej przez Instytut Edukacji Artystycznej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie (APS) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://sup.aps.edu.pl zbudowanej na domenie Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Data publikacji strony internetowej: 2023-10-19. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-10-12.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

· brak lub nieprawidłowy tekst alternatywny w obiektach graficznych i interakcyjnych,

· brak poprawnego wyświetlania elementów graficznych po zmianie orientacji wyświetlania strony,

· niektóre elementy wejściowe nie posiadają określonego przeznaczenia,

· do zaznaczania treści użyto jedynie wyróżnienia kolorem,

· niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki,

· brak możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu,

· niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej,

· niektóre elementy tekstowe przedstawiono w formie grafiki,

· brak udogodnień dla osób niesłyszących/niewidomych i niedosłyszących/niedowidzących w załączonych plikach multimedialnych – pliki te podlegają wyłączeniu ze względu na opublikowanie przed 23 września 2020 roku,

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny w dniu: 2023-10-12

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt – sup@aps.edu.pl, tel. 22 589 36 41. Drogą tą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Komitet Organizacyjny Konferencji SUP APS zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Komitet Organizacyjny Konferencji SUP APS niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 7 dni roboczych od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe Komitet Organizacyjny Konferencji SUP APS może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku odmowy realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Procedura składania skarg i wniosków znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej APS. Link do strony z procedurą załatwiania skarg i wniosków w APS: http://bip.aps.edu.pl/artykuly/483/przyjmowanie-i-zalatwianie-spraw.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: http://www.rpo.gov

międzynarodowa konferencja naukowa
SZTUKA UCZY – POMAGA
23-24/11/23
Instytut Edukacji Artystycznej
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa
+48 22 419 18 01  
sup@aps.edu.pl