sygnet

DR HAB. JANINA FLORCZYKIEWICZ , PROF. UPH

Pedagog, zatrudniona na stanowisku profesora w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Jej zainteresowania naukowe plasują się na pograniczu dwóch dyscyplin pedagogiki i sztuki. Prowadzi badania nad rolą kreacji wizualnej w rozwoju podmiotowym oraz zastosowaniem metod opartych na kreacji wizualnej w resocjalizacji. Jest autorką monografii i opracowań z zakresu wychowania przez sztukę oraz resocjalizacji, realizowała również programy z zakresu edukacji sztuką w zakładach karnych.  

ABSTRAKT

AUTOTERAPEUTYCZNY WYMIAR NARRACJI WIZUALNEJ 

W większości dzieł, w tym wizualnych, artysta buduje pewną narrację, opowieść, która jest wyrazem jego potrzeb w zakresie komunikowania określonych treści. Dzieło jest osobistą wypowiedzią, która nie narzuca gotowych komunikatów. Jego intencją jest pobudzenie refleksyjności, kierowanie uwagi na istotne, zdaniem artysty, problemy. Bywa też, że artystyczna wypowiedź dotyczy świata wewnętrznego artysty, odzwierciedla jego potrzeby, marzenia, dążenia. Narracja tworzona w dziele wynika z wewnętrznych potrzeb twórcy, jest ich wyrazem, stąd przedmiotem prowadzonych rozważań stały się terapeutyczne aspekty tworzenia. 

Słowa kluczowe: autoterapia, sztuka, narracja wizualna 

janinaflorczykiewicz@poczta.fm 
janina.florczykiewicz@uph.edu.pl

międzynarodowa konferencja naukowa
SZTUKA UCZY – POMAGA
23-24/11/23
Instytut Edukacji Artystycznej
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa
+48 22 419 18 01
sup@aps.edu.pl