sygnet

DR MILAN CIESLAR

W latach 1987-1992 studiował na Wydziale Filozoficznym, Uniwersytetu Ostrawskiego i Studium Sztuki pod kierunkiem profesora Zdeněka Kučery. Stopień doktora uzyskał na Wydziale Edukacji Uniwersytetu w Preszowie. Obecnie jest kierownikiem Katedry Edukacji Artystycznej na Wydziale Edukacji Uniwersytetu w Ostrawie. Autor mieszka, pracuje i tworzy w Ostrawie i Karwinie. Autor jest bliski nieco ironicznemu rejestrowi ekspresji artystycznej, który określa jako malarską antymaterię”. Jest to praca z farbami przemysłowymi, sprayami i szablonami drukarskimi. „Obrazy powstają szybko i seriami”. Cieslar pracuje z małymi i monumentalnymi formatami. Istotną i sprawdzoną w przeszłości metodą twórczą jest nakładanie się początkowych struktur obrazu z ciągłymi obszarami kolorów, które można następnie przerabiać. Metoda twórcza jest ideologicznie zakotwiczona w zasadzie ciągłej i radykalnej zmiany ramy obrazu. Gotowa praca jest produktem końcowym tylko w takim stopniu, w jakim nie staje się częścią nowej koncepcji wizualnej. 
W mojej praktyce nauczycielskiej skupiam się na nauczaniu studentów na poziomie college’u w zakresie nauczania przedszkolnego, nauczania pierwszego stopnia szkoły podstawowej oraz wszystkich programów studiów związanych z nauczaniem edukacji artystycznej w szkole podstawowej i gimnazjum. 

 

ABSTRAKT

ZAGADNIENIA EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ W CZESKIM SYSTEMIE EDUKACJI 

STRUKTURA NAUCZANIA EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ W CZECHACH 

W szkole podstawowej dzieci mają zajęcia plastyczne, a następnie kontynuują naukę w szkole średniej. Równolegle do szkoły podstawowej i średniej, dzieci i studenci są kształceni w podstawowej szkole artystycznej w dziedzinie sztuki. Jest to płatna forma studiów. Wspierana przez państwo. 

Przyszli nauczyciele sztuki są przygotowywani do pracy w różnych typach szkół. Nacisk kładziony jest na ogólny rozwój wszystkich dyscyplin artystycznych. Rozwijana jest edukacja galeryjna. Są to złożone, ustrukturyzowane programy zaprojektowane w odniesieniu do RVP. Są one realizowane przez grupę uczniów lub studentów w pomieszczeniach galerii sztuki w związku z konkretną wystawą dzieł sztuki. W spotkaniu młodych ludzi ze sztukami wizualnymi stosuje się bardziej przyjazne dla obu stron metody i formy, inspirowane w szczególności podejściem pedagogiki konstruktywnej i empirycznej. Celem animacji galeryjnych nie jest zniechęcanie do tego spotkania w pierwszej kolejności, ale także nauczenie młodych ludzi, jak najlepiej je wykorzystać. 

międzynarodowa konferencja naukowa
SZTUKA UCZY – POMAGA
23-24/11/23
Instytut Edukacji Artystycznej
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa
+48 22 419 18 01
sup@aps.edu.pl